home

dr virtuell Inschtruggdr 

e "Baukaschte" vo Audio-Material zem Mitspiile
(familiär dr v.I. oder dr "i-nschtruktr" = sozesage gratis Märschandising)...

Zuesatzstimme
fir's BassPiccolo
und
Info drzue 

Info zem SchnuurePflutteri

ändlig
pfannefertig!

jetz au mit em
fantastische Drummelzauber
vom Mötzli

 

 Info zem TatterRabatt

s' V I D E O !

 


Info zem Fuudyblutt !

V I D E Os:
vo dr Erschtuffyierig,
mit dr UFS zem Schwyzrmäyschtr,
im SoloDuo 2018
und Erschte am Offizielle!

 

Neus vom
Gérald Prétôt

usegää:

 

 

 

2021

2018

           2015

 

 

 

   A U D I O

 

A U D I O

A U D I O

         A U D I O

 


Bâlconia
s' V I D E O


oi oi oi


Wuudschagg
  

 


 

 

 

usegää:

2015 / 2016

2016

2016

 

 

 

 

 

A U D I O!

A U D I O!

A U D I O!

 

 

 

 

Und wenner emol e Pöisli mached bim Yebe, hätt's do no anderi virtuelli Fasnachts-Blüete wie dr
Rasta Lumpi (Lumpesammler)
oder dr
Altfrangg
emol andersch

und wär's nid glaubt, söll doch sini Läckerli sälber mache. Do isch's Rezäpt drzue:
http://youtu.be/faOAWV0HQmI