home

dr virtuell Inschtruggdr 

e "Baukaschte" vo Audio-Material zem Mitspiile
(familiär dr v.I. oder dr "i-nschtruktr" = sozesage gratis Märschandising)...

Zuesatzstimme
fir's BassPiccolo
und
Info drzue 

 SchnuurePflutteri

 

 TatterRabatt

s' V I D E O !

 


Info zem Fuudyblutt + !

V I D E Os:
vo dr Erschtuffyierig,
mit dr UFS zem Schwyzrmäyschtr,
im SoloDuo 2018
und Erschte am Offizielle!

Bâlconia

s' V I D E O

usegää:

 

 

 

2019

2017

           2015

2015 / 2016

 

 

   A U D I O

 

zem loose!

zem loose!

         A U D I O!

A U D I O!

oi oi oi


Wuudschagg  

 


 

 

 

usegää:

2016

2016

 

 

 

 

 

 

A U D I O!

A U D I O!

 

 

 

 

 

Und wenner emol e Pöisli mached bim Yebe, hätt's do no anderi virtuelli Fasnachts-Blüete wie dr
Rasta Lumpi (Lumpesammler)
oder dr
Altfrangg
emol andersch

und wär's nid glaubt, söll doch sini Läckerli sälber mache. Do isch's Rezäpt drzue:
http://youtu.be/faOAWV0HQmI

you are visitor Nr.